Staff & Teaching Committee

Dean                Wei Wang    wangwei@nju.edu.cn

 

Supervising Dean      Dexin Lu      dxlu@nju.edu.cn

 

Vice Dean            Xin Ge       xinge@nju.edu.cn

 

Vice-Dean, Deputy Party Secretary of Committee of Teaching and Scientific Research Units    Weihong Qiao    whqiao@nju.edu.cn

 

Vice-Dean and Vice-Director of Teaching Affairs Office Yaquan Zhang    yqzhang@nju.edu.cn

 

Teaching Secretary                            Dawei Zou     dwzou@nju.edu.cn

 

Administrative Office                     Haiyan Zhang   hyanzhang@nju.edu.cnChengbu Huang

 

Academic Staff                         Yanrong Cui   yrcui@nju.edu.cnFang Wang     wangfang@nju.edu.cn

 

Network Laboratory                     Miao Yang    myang@nju.edu.cn

 

Students’ Affairs                        Linmin Si    silinmin@nju.edu.cn Jian Tang   jacky.tang.chn@gmail.com