Faculty

(以姓名的汉语拼音字母为序)
 • WANG Wei

    Professor

    wangwei@nju.edu.cn

    025-83686031

 • ZENG Guixiang

    Associate Profe

    gxzeng@nju.edu.cn

    025-89681695

 • 范红军

    副教授

    fhjcq@nju.edu.cn

    025-89681262

 • XU Wang

    Professor

    wxu@nju.edu.cn

    025-89681259

 • DONG Hao

    Professor

    donghao@nju.edu.cn

    025-89681392

 • GE Xin

    Professor

    xinge@nju.edu.cn

    025-89686628

 • WU Shengjun

    Professor

    sjwu@nju.edu.cn

    025-89681261

 • 陈 爽

    副教授

    chenshuang@nju.edu.cn

    025-89681593

 • 胡晶磊

    副教授

    hujinglei@nju.edu.cn

    025-89681298

 • 张小鹏

    副教授

    zhangxp@nju.edu.cn

    025-89681260